Entrepreneurs

Name

Village, Block

Mobile No.

Activity

Sneharabinda Tripathy

Bentapur, Angul

8270382941

Mushroom

Sanjaya Kumar Sahu

Mahidharpur, Banarpal

8018992747

Mushroom

Prafulla

Rantalei, Angul

9090421556

Mushroom

Susanta Kumar Gadnayak

Kholua, Talcher

9853394101

Mushroom

Jagabandhu Sahu

Kantiapasi, Kishornagar

9178889713

Mushroom

Bibhuti Bhusan Pradhan

Ragudiapada, Angul

9777073789

Vegetable

Magata Pradhan

Jarasingha, Banarpal

9777856923

Lemon

Duryodhana Sahu

Bargaunia, Angul

9556191818

Vegetable

Manoranjan Sahu

Banuasahi, Banarpal

9937369341

Vegetable

Prakash Pradhan

Ragudiapada, Angul

9337233465

Goatery

Ajaya Dehury

Maratira, Angul

9938111001

Poultry

Balamukunda Dehury

Anabereni, Kishornagar

9438253687

Mango

Bipin Bihari Pattnayak

Sandhapal, Chhendipada

9668566622

Vegetable, Oilseed

Benudhara Pradhan

Durgapur, Chhendipada

9777334255

IFS

Lochana Sahu

Chhendipada

7853899512

Banana, Vegetable, Mango

Lokanath Sahu

Nakchi, Kishornagar

9437288968

IFS

Pitambar Pradhan

Kulei, Angul

9556653181

Vegetable

Biranchi Narayan Samanta

Benagadia, Angul

9438255538

IFS

Gyanendra Gadnayak

Bauligada, Banarpal

9556959936

Paddy